Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Gama print, s.r.o., so sídlom: Nová 1150/5, 053 11 Smižany, IČO: 47 036 486, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 31751/V (ďalej len „Gama print, s.r.o., alebo „prevádzkovateľ“), ako prevádzkovateľ webovej stránky www.nadtatrou.sk vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s ustanoveniami nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“), ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) a ostatných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

Zaistenie bezpečnosti Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách ochrany a spracúvania osobných údajov Vás informujeme o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich spracúvame, uchovávame a používame.

1. Osobné údaje a ich spracúvanie

1.1. Rozsah osobných údajov

Pri využívaní našich služieb (eshopu nadtatrou.sk) spracúvame nasledujúce osobné údaje dotknutých osôb:

 • krstné meno a priezvisko
 • e-mailová adresa,
 • korešpondenčná adresa, 
 • fakturačná adresa,
 • dodacia adresa v prípade ak sa líši od fakturačnej adresy,
 • telefónne číslo,
 • IBAN resp. číslo bankového účtu pri bankovom prevode.

1.2. Účely spracúvania osobných údajov

 • Uskutočňovanie súťaží a odovzdávanie výhier. Pri našej činnosti uskutočňujeme súťaže, pre ktorých realizáciu a najmä následné odovzdanie výhry je potrebné spracúvať osobné údaje v rozsahu uvedenom vyššie. Tieto osobné údaje sa spracúvajú výlučne na registráciu súťažiacich, vyhodnotenie súťaže, udeľovanie a doručovanie výhier.
 • Zabezpečovanie plnenia Vami objednaných služieb a dodanie tovaru. Pri našej podnikateľskej činnosti Vám poskytujeme služby a dodávame tovar,  pričom pre realizáciu týchto činností je potrebné spracúvať Vaše osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu. Tieto údaje sa spracúvajú výlučne na účely uzatvorenia zmlúv k poskytovaniu služieb a dodanie tovaru našou spoločnosťou, taktiež pre vystavenie faktúr za nami poskytnuté služby a tovar, a na účely samotného dodania služieb a tovaru.
 • Spravocanie nezáväzného dopytu alebo ozátky návštevníkov, odoslanej cez kontaktný formulár na webe www.nadtatrou.sk
 • Vaše osobné údaje spracúvané prostredníctvom služby Google Analytics potrebujeme na analýzu návštevnosti našej webovej stránky,
 • Vaše osobné údaje spracúvané prostredníctvom služby Facebook Pixel potrebujeme na personalizáciu reklamy, aby sa reklama našej webovej stránky zobrazovala hlavne tým užívateľom, ktorí môžu mať o náš obsah, služby a produkty záujem.
 • Zasielanie oznámení o novinkách na webovej stránke „Newsletter“. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa využívame k zasielaniu oznámení o novinkách, zmenách, alebo úpravách článkov, alebo iného obsahu našich webových stránok. Tieto oznámenia môžete kedykoľvek odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie z prijímania oznámení o novinkách, ktorý nájdete v každom zaslanom e-maile. V prípade, že odoberanie oznámení o novinkách odhlásite, nebudeme naďalej Vaše osobné údaje na tieto účely využívať.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb na účely uvedené v predchádzajúcom článku spracúvame na právnom základe:

 • nevyhnutnosti na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa článku 6, ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, alebo podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ;
 • nevyhnutnosti na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6, ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR, alebo podľa § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ;
 • súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely podľa článku 6, ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR, alebo podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZOOÚ.

3. Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré spoločnosť Gama print, s.r.o. spracúva a uchováva v elektronickej podobe sú zabezpečené pred akýmkoľvek zneužitím nasledujúcimi spôsobmi:

 • využívaním šifrovaného spojenia na webe (https://),
 • využívaním antivírusového softvéru a firewall v počítačoch,
 • využívaním zaheslovania prístupu na web a mailingový server,
 • pravidelným zálohovaním údajov na externom cloudovom serveri,
 • využívaním zaheslovania osobných počítačov, na ktorých sú uložené offline dáta,
 • uzamknutím priestorov, v ktorých sa nachádzajú osobné počítače,
 • k dátam, ktoré obsahujú osobné údaje majú prístup iba oprávnené osoby, ktoré boli dôkladne poučené o zabezpečení a ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje, ktoré spoločnosť Gama print, s.r.o. spracúva a uchováva vo fyzickej (papierovej) podobe sú zabezpečené pred zničením, odcudzením, alebo akýmkoľvek zneužitím nasledujúcimi spôsobmi:

 • využívaním uzamknutia odkladacích priestorov dokumentácie v kancelárii,
 • prístupom výlučne konateľa spoločnosti Gama print, s.r.o. k dokumentácii,
 • využívaním uzamknutia priestorov sídla a prevádzky spoločnosti Gama print, s.r.o.,
 • zabezpečením protipožiarnej ochrany priestorov sídla a prevádzky spoločnosti Gama print, s.r.o.

4. Obdobie spracúvania a uchovávania osobných údajov

Osobné údaje spracovávame a uchovávame iba v čase nevyhnutnom na splnenie účelu, na ktorý boli získané, najdlhšie však po dobu 1 roka od ich získania, alebo po dobu ustanovenú záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade udelenia súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na presne vymedzená účel spracúvania, spracúvame a uschovávame príslušné osobné údaje iba do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

5. Poskytnutie osobných údajov iným prijímateľom

racúvané osobné údaje poskytujeme iba externej účtovníckej spoločnosti na základe zákonných dôvodov v súlade s právnou úpravou účtovníctva (fakturačné údaje) a kuriérskej spoločnosti za účelom dodania tovaru objednávateľovi (zákazníkovi). Poskytnuté osobné údaje sú chránené sprostredkovateľmi v rovnakej miere, akú zabezpečuje naša spoločnosť na základe uzatvorených zmlúv s týmito sprostredkovateľmi, v ktorých sa zaväzujú ochraňovať a dodržiavať pravidlá spracúvania osobných údajov v súlade s nariadením GDPR a zákonom ZOOÚ.

Osobné údaje poskytujeme týmto spoločnostiam.

Lukačovský s.r.o.

Staničná 1170/7 053 11 Smižany

IČO 44245513
DIČ 2022639685

Účel spracovania osobných údajov – vedenie účtovníctva spoločnosti Gama print, s.r.o.


ReMax Courier Service, spol. s r.o.

Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava

IČO 35825456
DIČ 2020225515

Účel spracovania osobných údajov – doručenie tovaru objednaného cez e-shop nadtatrou.sk


TOPTRANS SLOVAKIA s.r.o.

Dopravná 3974 955 01 Topoľčany

IČO 35825456
DIČ 2020225515

Účel spracovania osobných údajov – doručenie tovaru objednaného cez e-shop nadtatrou.sk

Ing. Marián Jendruch

Nová 1150/5 053 11 Smižany

IČO 51876361
DIČ 1124857294

Účel spracovania osobných údajov – správa a zákaznícka podpora klientov webovej stránky gamaprint.sk

6. Práva dotknutých osôb

Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. V prípade, ak súhlas so spracúvaním osobných údajov odvoláte, Vaše osobné údaje budú vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ potrebuje na ochranu svojich oprávnených záujmov. Zároveň Vás však upozorňujeme, že v prípade ak odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, môže tým dôjsť k znemožneniu poskytovania služieb z našej strany. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenú na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. K výmazu Vašich osobných údajov dochádza rovnako v prípade, ak Vaše osobné údaje už nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak sa stane spracúvanie Vašich osobných údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek nás požiadať o bezplatnú informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte ďalej nasledujúce práva:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • právo na opravu osobných údajov,
  • právo na vymazanie osobných údajov,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 ZOOÚ.
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

7. Súbory cookies

Cookies sú informácie, ktoré slúžia na identifikáciu a rozlišovanie užívateľov a návštevníkov stránok. Ich cieľom je uľahčiť užívateľom používanie služieb. Napríklad tým, že sa užívateľ nemusí prihlasovať do účtu pri každej návšteve stránky.

Prevádzkovateľ využíva cookies v nasledujúcich informačných systémoch:

WordPress – pri stránkach, ktoré bežia na systéme WordPress si systém ukladá tieto informácie:

 • prihlasovacie meno
 • heslo

Tieto informácie sú v cookies uložené v šifrovanej podobe.

WooCommerce – E-shopy, ktoré bežia na platforme WooCommerce (WordPress) si ukladajú okrem vyššie uvedených aj tieto informácie:

 • údaje o stave košíka– informácie o tom, či návštevník už má v košíku produkty a ak áno, aké
 • session– obsahuje unikátny kód (pridelený každému návštevníkovi), vďaka ktorému vie nájsť v databáze presné údaje o stave košíka

Tieto cookies neobsahujú žiadne osobné údaje.

Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc – Google Analytics využíva tzv. cookies, ktoré predstavujú textové súbory umiestnené vo vašom počítači. Ich účelom je pomôcť analyzovať spôsoby využitia internetovej stránky zo strany používateľov. Informácie o použití stránky (vrátane vašej IP adresy), ktoré takýto súbor vytvorí, sa odošlú spoločnosti Google, Inc. ktorá využije tieto informácie na hodnotenie správania používateľov na našej stránke. Výsledkom hodnotenia sú správy o aktivitách na internetovej stránke pre jej správcov. Použitie súborov „cookie“ môžete odmietnuť zvolením príslušných nastavení vo vašom prehliadači.

Podrobné informácie o Cookies Google Analytics nájdete tu

https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Facebook Pixel, ktorú poskytuje spoločnosť Facebook, Inc – Facebook Pixel  využíva tzv. cookies, ktoré predstavujú textové súbory umiestnené vo vašom počítači. Ich účelom je pomôcť analyzovať spôsoby využitia internetovej stránky zo strany používateľov. Informácie o použití stránky (vrátane vašej IP adresy), ktoré takýto súbor vytvorí, sa odošlú spoločnosti Facebook, Inc. ktorá využije tieto informácie na hodnotenie správania používateľov na našej stránke. Výsledkom hodnotenia sú správy o aktivitách na internetovej stránke pre jej správcov. Použitie súborov „cookie“ môžete odmietnuť zvolením príslušných nastavení vo vašom prehliadači.

Podrobné informácie o Cookies Facebook Pixel nájdete tu

https://www.facebook.com/policy/cookies/printable

8. Odkazy na iné webové stránky

Na našich webových stránkach môžu byť umiestnené odkazy na iné webové lokality. Upozorňujeme, že tieto webové stránky prevažne prevádzkujú iné subjekty, ktoré si ochranu a dodržiavanie pravidiel spracúvania osobných údajov zabezpečujú samostatne. Naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby nachádzajúce sa na týchto webových stránkach alebo prístupných, prípadne ponúkaných prostredníctvom nich.

9. Kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek otázok, podnetov a žiadostí, týkajúcich sa Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov, kontaktujte nás písomne na adrese uvedenej nižšie, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy.

Adresa:
Gama print, s.r.o.
Nová 1150/5
053 11 Smižany
Slovenská republika

E-mailová adresa:
gamaprint@gamaprint.sk

10. Platnosť a účinnosť zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov u nás platia od 25.05.2018.

11. Orgán dozoru

Úrad pre ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27 – Ružinov
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Telefón: +421 2 3231 3214 (sekretariát)